Q

Privacyverklaring

Quadra Sailing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
André + Evelien Hanzens
Gellius Tammingastraat 1
8801 JV Franeker
Nederland

Persoonsgegevens die wij verwerken
Quadra Sailing verwerkt uw persoonsgegevens op onze website doordat u gebruik maakt van onze website en eventuele formulieren en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via onze website verwerken:
Naam
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Denk hierbij aan geslacht, persoonsnummers of bankgegevens.
Onze website heeft evenmin de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@ quadrasailing.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Quadra Sailing verwerkt uw persoonsgegevens die u vrijwillig via de website aan ons verstrekt om contact met u op te kunnen nemen en zo uw vragen te beantwoorden of een samenwerking met u te starten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Quadra Sailing neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen via de website besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Quadra Sailing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Naam en mailadres, verstrekt via de website bewaren wij zolang de correspondentie met u voortduurt. Wanneer de correspondentie beëindigd wordt en er is geen zakelijke overeenkomst met u gesloten worden uw naam en mailadres binnen vier weken uit onze systemen verwijderd.

Google analytics gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Quadra Sailing verstrekt in principe nooit persoonsgegevens aan derden en als dit wel gebeurt dan alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quadra Sailing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@ quadrasailing.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Quadra Sailing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via mail@ quadrasailing.com.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;

Links van en naar andere websites
Op deze website worden enkele links naar externe websites gebruikt. Deze worden geopend in een nieuw venster.
Op deze pagina’s gelden de privacy voorwaarden behorend bij die betreffende pagina.

Gebruik van Social Media koppelingen
Op onze website gebruiken wij een doorverwijzing naar onze eigen Social Media kanalen.

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Wij gebruiken foto’s op onze website waarop personen mogelijk herkenbaar in beeld zijn. Deze foto’s zijn afkomstig uit ons eigen archief of hebben wij van leveranciers of klanten ontvangen met toestemming deze te gebruiken. Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Staat u op een van deze foto’s en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met mail@ quadrasailing.com zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Q

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Quadra Sailing  spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Quadra Sailing noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.
© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Quadra Sailing