Meteen naar de inhoud
Home » Staalwerk | Steelwork

Staalwerk | Steelwork

Staalwerk, winter 2021/2022

16 Oktober 2021 is het zo ver, tijd om de QUADRA naar de werf van SRF in Harlingen te brengen. Tijd om al het staalwerk aan het casco te gaan verrichten. De snijpakketten voor de nieuwe opbouwen en de verlenging van het achterschip zijn helaas nog niet geleverd. Maar gelukkig is er eerst nog genoeg ander werk te doen, zoals het verwijderen van de oude opbouwen, het verplaatsen van de tanks, het plaatsen van de schotten en het maken van de machineruimte. Nadat dit werk klaar is, wordt er een tijdelijke vloer gelegd en wordt ineens zichtbaar hoeveel ruimte er in de QUADRA zit.

Steelwork, winter 2021/2022

October 16, 2021 is the time to bring the QUADRA to the SRF shipyard in Harlingen. Time to do all the steelwork on the hull. Unfortunately, the parts for the new superstructures and the extension of the stern have not yet been delivered. But luckily there is still plenty of other work to do first, such as removing the old superstructures, moving the tanks, placing the bulkheads and building the engine room. After this work is finished, a temporary floor is laid and it suddenly becomes visible how much space there is in the QUADRA.

Bij een nadere inspectie van het dek blijkt deze wat dun en hobbelig te zijn en zeer lastig om strak te krijgen. Een kleine tegenvaller, maar het compleet vervangen van het dek zou ook weer een hoop ander werk schelen, zoals het stralen van de binnenkant, dus die keuze is snel gemaakt. En zo blijft er alleen een grote badkuip over. Maar niet voor lang. Stuk voor stuk worden de nieuwe dekspanten geplaatst en vervolgens het dek.
Inmiddels is het januari en zijn ook de snijpakketten geleverd en kan de altijd hard werkende staalwerker Arjoderik in een moeite door met het in elkaar lassen van de snijpakketten.

A closer inspection of the deck reveals it to be somewhat thin and dented and very difficult to get even. A minor setback, but replacing the deck completely would also save a lot of other work, such as blasting the inside, so that choice was made quickly. And so all that remains is a large bathtub. But not for long. Piece by piece the new deck frames are placed and then the deck.
It is now January and the new steelwork parts have finally been delivered and the always hard-working steel worker Arjoderik can easily continue welding the parts together.

En dan komt eind januari het spannendste gedeelte: de verlenging van het achterschip. Het nieuwe achterschip is in elkaar gezet en klaar om aan het schip te lassen. Maar dan blijkt het niet te passen. Na veel meten, puzzelen, raadplegen van de tekeningen en overleg met het ontwerpbureau blijkt er een foutje in de tekening te zitten. Een klein foutje met grote gevolgen. Weer wordt er gemeten, gepuzzeld en gedaan. Dankzij het vakmanschap van Arjoderik en André en vele uren extra werk later door alle aanpassingen heeft de QUADRA dan toch een mooi nieuw verlengd achterschip.

And then comes the most exciting part at the end of January: the extension of the stern. The new stern is assembled and ready to be weld to the ship. But then it turns out it doesn’t fit. After a lot of measuring, puzzling, consulting the drawings and consultation with the design office, it turns out that there is a mistake in the drawing. A small mistake with big consequences. Again measuring, puzzling and doing. Thanks to the craftsmanship of Arjoderik and André and many hours of extra work later due to all the adjustments, the QUADRA has a beautiful new extended stern.

Daarna gaat het snel. De ene na de andere opbouw wordt geplaatst, net als de kuip. Beetje voor beetje wordt steeds duidelijker zichtbaar hoe de QUADRA eruit gaat zien. Maar ook hier zijn de gevolgen van het foutje in de tekening merkbaar en moeten de nodige aanpassingen gedaan worden.
Voordat het dekhuis wordt geplaatst, worden eerst de motor, de generatoren en andere grote onderdelen in de machineruimte geplaatst.
Nadat al het grote staalwerk klaar is, is het tijd voor de details en het wind- en waterdicht maken van het schip. Plus voor een aantal lagen verf, zodat het nieuwe staalwerk meteen goed geconserveerd wordt. Na ruim vijf maanden hard werken verlaat de QUADRA op 27 maart 2022 de hal en zijn haar prachtige nieuwe lijnen voor het eerst in volle lengte zichtbaar.

Then it goes fast. One superstructure after another is placed, just like the cockpit. It is becoming more and more visible what the QUADRA will look like. But here too the consequences of the mistake in the drawing are noticeable and the necessary adjustments have to be made.
Before the doghouse is placed, the engine, generators and other large parts are first placed in the engine room.
After all the major steelwork is done, it’s time for the details and making the ship wind and watertight. Plus for a few coats of paint, so that the new steelwork is immediately well preserved.
After more than five months of hard work, the QUADRA leaves the shipyard on March 27, 2022 and her beautiful new lines are finally visible in full length for the first time.